Ieder mens telt


Help ons helpen!

Word donateur.

 

 

In verband met onze ANBI-status vindt u op deze pagina en onder de knop Bestuur nadere gegevens over onze stichting.

 

Beleidsplan 2018- 2023

(geactualiseerd in november 2019)

Oprichting

De Vincentiusvereniging is in Gouda statutair opgericht op 1 december 1913.De laatste statutenwijziging vond plaats op 19 november 2012.De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gouda.De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 40464629

Statutair doel 

De vereniging stelt zich ten doel het opsporen en vervullen van geestelijke en/of maatschappelijke noden en behoeften van individuen en groepen van personen, teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mee te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn.De verenging bevordert de onderlinge saamhorigheid van de leden, die zich voor dit doel vrijwillig inzetten, daarbij gesteund en geïnspireerd door christelijk geloof- en levensovertuiging.(art. 3 statuten).

Werkgebied

Het werkgebied omvat de gemeenten Gouda en Waddinxveen en de woonkernen Haastrecht (Krimpenerwaard) en Moordrecht (Zuidplas).

Goede doelen

De vereniging is bij beschikking van de Belastingdienst op 23 december 2008 aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.(Goede Doeleninstelling: ANBI-regeling). De vereniging is geregistreerd in het ANBI-register onder RSIN-nummer 804135514.

Verkrijging van gelden

De inkomsten van de vereniging bestaan uit giften, schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies, renten en andere baten.

Beheer gelden

Ten behoeve van en verantwoord beheer van de financiën kent de vereniging een Reglement Beleggingsbeleid en een Treasury-statuut. Gelden worden beheerd door het bestuur van de Vereniging, in het bijzonder door de penningmeester. Besteding van gelden wordt gedaan door de penningmeester aan goede doelen (personen of instellingen), nadat het bestuur daartoe een besluit heeft genomen. De vereniging werkt zonder winstoogmerk.Krachtens het meerjarenbeleid worden jaarlijks maximaal donaties en/of giften verstrekt uit de opbrengst van het vermogen.

Beloningenbeleid

De vereniging heeft geen personen in loondienst. De leden van het bestuur genieten geen beloning.

Jaarverslag

Het bestuur van de vereniging brengt jaarlijks, na afloop van het kalemnderjaar,  een bestuurlijk- en financieel jaarverslag (inclusief een samenstellingsverklaring van een onafhankelijke accountant) uit. Jaarlijks worden de door het bestuur vastgestelde  Balans en Exploitatierekening van dat jaar op de website gepubliceerd.

Beleidsplan

Het beleidsplan is openbaar en wordt periodiek bijgesteld;  het laatst op 23 november 2019

 

Verslag uitgevoerde activiteiten in 2018

De Vincentiusvereniging Gouda heeft in 2018 de volgende activiteiten ontplooid:

- samenwerking en overleg met andere caritatieve instellingen in Gouda zoals de PCI en de diakonie van PKN Gouda,

- participatie in bijeenkomsten met andere caritatieve instelleingen en het Armoedeplatform  van de gemeente Gouda,

- financiële steun in samenwerking met PCI door de kerstpakkettenactie voor de allerarmsten in Gouda en het caravanproject ( zie pagina caravanproject),

- financiële steun via individuele aanvragen en steun aan projecten van de internationale organisatie van de Vincentiusvereniging Nederland.

 

 

Financiële verantwoording

 Balans en exploitatie Vincentius 2019